Algemene voorwaarden 2021

1. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Dichterbij jezelf - Leonie Roering-Horselenberg. Het betreft o.a coaching, sensi-plus therapie, access bars, workshops en cursussen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

2. Deelname

Deelname aan de trajecten, coaching, sessies gebeurt na aanmelding op de website, via e-mail, mondeling of telefonisch.

Natuurlijk kan je vooraf informatie opvragen.

 

3. Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan Leonie Roering-Horselenberg verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Leonie Roering-Horselenberg wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijker wijs als zodanig kan worden beschouwd.

 

4. Annulering door de cliënt

Een consult/sessie dient minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Zo niet dan wordt het volledig verschuldigde bedrag in

rekening gebracht, met uitzondering van redenen waar je geen invloed op hebt. 

 

Een workshop dient 2 weken van tevoren te worden geannuleerd. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij

annulering binnen 72 uur 100%.

 

5. Annulering door Leonie Roering-Horselenberg

Leonie Roering-Horselenberg behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult of workshop of welke dienst ook te wijzigen in overleg met de cliënt. Indien er naar het oordeel van Leonie Roering geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoudt Leonie Roering zich het recht voor een traject te beëindigen. Na verrekening van de sessies die hebben plaatsgehad zal cliënt het restbedrag retour ontvangen.

 

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

A. Aansprakelijkheid

Leonie Roering, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten,

sessies, workshops of trainingen. Leonie Roering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

* Overmacht

* Een doen of nalaten door de cliënt

 

B. Vrijwaring

Leonie Roering-Horselenberg is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door Leonie Roering-Horselenberg uitgevoerde activiteiten op het gebied van coaching, trajecten, en workshops, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van Leonie Roering-Horselenberg en cliënt aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

 

7. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of via de website, wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van het gewenste product van

Leonie Roering-Horselenberg. Tevens wordt in dit contact de betalingswijze vermeld.

 

Betalingen van een sessie dienen uiterlijk 5 dagen na de sessie betaald te zijn. 

Trajecten dienen na de eerste sessie betaald te worden. Wordt besloten het traject niet verder in te gaan dan zal deze eerste sessie berekend worden.

Workshops dienen uiterlijk op de dag van de workshop betaald te worden.

 

Voor zover Leonie Roering-Horselenberg verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

 

Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.

 

Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

 

Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

 

8. Geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Leonie Roering-Horselenberrg er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de cliënt op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 

Leonie Roering-Horselenberg | Dichterbij jezelf is aangesloten bij: 

 

 

Beroepsvereniging CAT | Collectief Alternatief Therapeuten 

Geschillen Alternatieve Therapeuten